Невестино ул.Владимир Поптомов №17 Административна сграда на Община Невестино

Работно време: 8.30 до 17.00 часа. /без прекъсване/

                        АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  

 

                                 Административната услуга е свързана с Административния регистър  

Наименование
Информация за предоставяне на услуга
 
1.

1989 Разрешение за поставяне на преместваеми обекти.

  
 
2.

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

    
 
3.

1991 Удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба.

     
 
 
 
4.

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове.

  
  
5.

2005  Учредяване на еднократно права на прокарване /или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот- общинска собственост.

  
 
6.

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти.

    
 
 
7.

2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти.

  
 
 
8.

 2024 Одобряване на проект - заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени.

   
 
9.

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива.

   
  
10.

2027 Издаване на скици за недвижими имоти.

  
  
11.

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението.

  
  
12.

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти.

  
  
13.

2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж.

  
  
14.

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове.

  
  
15.

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект.

  
  
16.

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видове строежи от IV иV категория.

  
  
17.

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи.

  
  
18.

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти.

  
  
19.

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот.

  
  
20.

2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране.

  
  
21.

2084 Издаване удостоверение за търпимост на строеж.

  
  
22.

2085 Издаване удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл..54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ.

  
  
23.

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми.

  
  
24.

2112 Издаване на разрешение за строеж.

  
  
25.

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока.

  
  
26.

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти.

  
  
27.

2115 Попълване /поправка на кадастрален план.

  
  
28.

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици.

  
  
29.

2117 Одобряване на подробен устройствен план.

  
  
30.

2130 Издаване разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти.

  
  
31.

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях.

  
  
32.

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган.

  
  
33.

2099 Справки от кадастъра.

  
  
34.

2119 Удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство.

  
  
35.

2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план.

  
  
36.

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура.

  
  
37.

2098 Проверка за установяване на съответствието на стоежа с издадени строителни книжа и за това, че подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

  
  
38.

2667 Одобряване та План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве.

  
  

 

КОНТАКТИ

Go to top